Algemene voorwaarden Davidsboom

Introductie

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt

van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Leest u de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Indien u onze website bezoekt raden wij u

verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens

kunt teruglezen.

Artikel 1.Definities

1. Davidsboom: gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

registratienummer KvK 33269493.

2. Website: de website van Davidsboom.nl, te raadplegen via http://Davidsboom.nl en alle

bijbehorende (sub)domeinen.

3. Klant: de natuurlijke persoon, of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een bedrijf

of als natuurlijk persoon die een Overeenkomst aangaat met Davidsboom.

4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Davidsboom en Klant, van welke

overeenkomst de Algemene Voorwaarden altijd onderdeel uitmaken.

Artikel 2.Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Op alle aankopen, overeenkomsten en leveringen van Davidsboom zijn de Algemene

Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding

bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene

Voorwaarden van Davidsboom, zijn deze voor Davidsboom slechts bindend indien en

voor zover deze door Davidsboom uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Prijzen en informatie

1. Alle op de Website, en in andere van Davidsboom afkomstige informatie, vermelde

prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Indien er verzendkosten worden gerekend zal dit duidelijk en tijdig, voor het sluiten van de

Overeenkomst, vermeld worden. Deze kosten zullen in het bestelproces apart worden

weergegeven. Indien er geen verzendkosten worden gerekend of indien deze in de prijs zijn

verwerkt, zal dit ook vermeld worden.

3. De inhoud van de Website en andere materialen is met de grootste zorgvuldigheid

samengesteld. Davidsboom kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website

en andere materialen te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op

de Website en in andere van Davidsboom afkomstige materialen zijn dan ook onder

voorbehoud van kennelijke instel- en typefouten.

4. Davidsboom kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten

gevolge van beeldschermkwaliteit. ECHTE kerstbomen zijn natuurproducten. De

afbeeldingen op de Website van deze kerstbomen zijn slechts indicatief. Uiteraard staat

Davidsboom ten allen tijde in voor de kwaliteit van de geleverde kerstbomen.

Algemene voorwaarden Davidsboom

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het

aanbod van Davidsboom en het voldoen aan de daarbij door Davidsboom gestelde

voorwaarden.

2. Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Davidsboom

automatisch, langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid

de overeenkomst te ontbinden.

3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door

klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Davidsboom het recht om prijzen hierover

aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst

1. Zodra de bestelling door Davidsboom is ontvangen, stuurt Davidsboom de producten

met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2. Davidsboom is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen

die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3. Op de Website en in andere communicatie wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de

Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en wordt er een

indicatie gegeven binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen

levertermijn is overeengekomen, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen

geleverd worden.

4. De genoemde levertermijn is een indicatie. Davidsboom stelt alles in het werk om binnen

de indicatietermijn te leveren. Indien Davidsboom de producten niet binnen de termijn

kan leveren, doet Davidsboom dit uiterlijk binnen 30 dagen. Indien dit niet binnen 30

dagen mogelijk is stelt Davidsboom de klant daarvan tijdig in kennis. De klant kan in dat

geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

De klant kan geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding.

5. Aflevering vindt plaats direct bij de eerste deur dat toegang geeft tot het gebouw.

6. Davidsboom raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij

gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden.

Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico,

waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

1. Davidsboom behoudt zich, ten opzichte van de klant het eigendom van de geleverde

goederen voor. Totdat de volledige betaling bij Davidsboom binnen is, blijven de

goederen eigendom van Davidsboom.

Algemene voorwaarden Davidsboom

Artikel 7. Herroepingsrecht

1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Kerstboom.nl binnen 14

werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te

ontbinden. Alleen de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van

klant.

2. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product

en de verpakking. Indien klant het product dusdanig heeft behandeld, dat de waarde minder

is geworden, is Davidsboom gerechtigd kosten in rekening te brengen of, indien het

product in het geheel niet meer verkoopbaar is, de retourzending te weigeren.

3. Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen

de in lid 1 gestelde termijn aan Davidsboom te retourneren, dan wel binnen deze termijn

Davidsboom op de hoogte te stellen van het feit dat hij het product wenst te

retourneren, waarna hij het product zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 werkdagen zal

retourneren. Producten kunnen geretourneerd worden naar het adres zoals dat vermeld

staat op het verzendlabel.

4. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk

binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant.

5. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten:

a. Die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van klant, zoals bedrukte of

geïmpregneerde artikelen;

b. Die snel kunnen bederven of verouderen, zoals natuurlijke, ECHTE kerstbomen.

Artikel 8. Betaling

1. De klant dient betalingen aan Davidsboom volgens de op de Website aangegeven

betaalmethoden te voldoen. Davidsboom is vrij in de keuze van het aanbieden van

betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de

betaalmethoden wordt door Davidsboom duidelijk en tijdig, voor het sluiten van de

Overeenkomst aan klant ter beschikking gesteld.

2. Indien klant niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van

rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een

verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande

factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd en daarbij de direct €40,- administratiekosten

bovenop het openstaande bedrag.

3. Bij niet tijdige betaling is klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen

rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke

incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en

incassobureaus.

Algemene voorwaarden Davidsboom

Artikel 9. Garantie en conformiteit

1. Davidsboom staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het

aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid

en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke

bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door Davidsboom, Kweker, fabrikant of importeur aan de klant verstrekte garantie

doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de

Overeenkomst heeft.

3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient klant binnen

een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Odennebooom.nl daarvan

schriftelijk in kennis te stellen, middels een mail naar info@Davidsboom.

4. Indien Davidsboom de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante

producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door

klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Klachtenprocedure

1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en

conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening van Davidsboom, kan hij bij

Davidsboom per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de

Algemene Voorwaarden.

2. Davidsboom geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie werkdagen

dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is

een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Davidsboom binnen drie

werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn

waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht de

klant.

Artikel 11. Persoonsgegevens

1. Davidsboom verwerkt de persoonsgegevens van Consument of Zakelijke klant conform

de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Algemene voorwaarden Davidsboom

Artikel 12.Aansprakelijkheid

1. Het bestelproces op de Website bevat voldoende controlemogelijkheden. Indien de klant

desondanks invoerfouten maakt aanvaardt Davidsboom geen enkele aansprakelijkheid.

2. De totale aansprakelijkheid van Davidsboom jegens Zakelijke klant wegens toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal

het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) voor het

betreffende product/dienst.

3. Aansprakelijkheid van Davidsboom jegens klant, voor indirecte schade, daaronder in

ieder geval, maar uitdrukkelijk niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, gederfde winst,

gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4. Buiten de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op Davidsboom jegens

klant, geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een

actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde

beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet

of grove schuld van Davidsboom.

5. De aansprakelijkheid van Davidsboom jegens klant, wegens toerekenbare tekortkoming

in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien klant Davidsboom

onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn

ter zuivering van de tekortkoming, en Davidsboom ook na die termijn in de nakoming van

haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd

mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Davidsboom in staat is

adequaat te reageren.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Zakelijke

klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, na het ontstaan daarvan

schriftelijk bij Davidsboom meldt.

7. In geval van overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van

het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten,

mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen,

stagnatie in toelevering, brand, overstroming, extreme weersomstandigheden, in- en

uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Davidsboom door zijn eigen leveranciers,

ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van

de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Davidsboom kan worden gevergd, zal de

uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden

beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, alles zonder

enige verplichting tot schadevergoeding.

Algemene voorwaarden Davidsboom

Artikel 13. Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle

geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd

aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Davidsboom gevestigd

is.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de

geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter

vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is

aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail

verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende

vaststaat.